Informace k přijímacímu řízení

• V rámci přijímacího řízení se na všechny studijní obory s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky -- centrálně zadávané testy CERMAT.

• Přihlášky ke studiu se podávají do 1. 3. 2018 na předepsaném tiskopise (musí obsahovat rodné číslo) uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky, na obou uvádí školy ve stejném pořadí.

• Přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou se konají 12. 4. 2018 na škole uvedené v přihláškách na 1. pořadí a 16. 4. 2018 na škole uvedené v přihláškách na 2. pořadí.

• Každý uchazeč může test z českého jazyka a test z matematiky konat dvakrát, uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.

• U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

• Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 60 % (20% známky z MAT a ČJL 8. a 9. ročník ; 20% průměr 8. a 9. ročník)

• Výsledky přijímacího musí být zveřejněny do 2 pracovních dnů po ukončení hodnocení CERMATEM. CERMAT ukončí hodnocení 28. 4. 2018. Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn nejpozději 3. 5. 2018.

• Nepřijatým uchazečům se doručuje rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

• Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

• Odevzdaný zápisový lístek může uchazeč uplatnit na jiné škole, pokud byl na jinou školu přijat na základě odvolání.

• Pokud se uchazeč z vážných důvodů nezúčastní přijímací zkoušky, omluví se do 3 dnů řediteli školy a vykoná zkoušku v náhradním termínu.

• Ředitel školy po ukončení 1. kola přijímacího řízení může vyhlásit další kola, v těchto kolech se jednotné přijímací zkoušky nekonají.


 Třídy, které otevíráme pro 1. ročníky

 Stavebnictví 2 třídy 60 žáků

 •  zaměření: BIM* projektování
 •  zaměření: Geodézie
 •  zaměření: Obnova budov
 •  zaměření: Pozemní stavby

*   Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

 Obchodní akademie 1 třída 30 žáků

 • zaměření: Cestovní ruch
 • zaměření: Marketingový specialista

 Ekonomické lyceum 1 třída 30 žáků

 • zaměření: Cestovní ruch
 • zaměření: Výpočetní technika

 Technické lyceum 1 třída 30 žáků

 • zaměření: Výpočetní technika
 • zaměření: Architektura a umění
 •  zaměření: Stavebnictví

Pro obory Stavebnictví a Technické lyceum je třeba v přihlášce vyplnit lékařské potvrzení.


 Jazyky

 • žáci budou pokračovat v jazyce, který se učí na základní škole
 •  druhý cizí jazyk – výběr německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk
 • budou brány ohledy na zájem (lze napsat do přihlášky), avšak s ohledem na zajištění výuky

Vyučované předměty
- dle Školního vzdělávacího programu


Třídní schůzky 1. ročníků

 • Třídní schůzky rodičů se uskuteční 1. týden v měsíci září.
 • Komunikace s žáky a rodiči, klasifikace – online, zpřístupněna přes internet.

Učebnice

 • Platný seznam je zveřejněn na našich webových stránkách www.sosik.cz
 • Na začátku září proběhne burza učebnic.
 • Jazykové učebnice – zajišťují si žáci sami, učebnice odborných předmětů (např. MAT, UČE) – nákup zajištěn hromadně.

Adaptační kurz

 • Proběhne v září 2018.
 • Bližší informace na www.sosik.cz a v měsíci červnu 2018.

Stravování a vstup do budovy školy

 • Máme vlastní školní jídelnu, poplatek za oběd činí 33,-- Kč.
 • Pro vstup do budovy školy máme čipový systém, vratná záloha 120,- Kč za čip.
 •  Čipy slouží pro vstup do budovy i stravování.

Ubytování v Domově mládeže

Možnost ubytování v Domově mládeže.

 • poplatek za ubytování 1 350,-- Kč/měsíc
 • snídaně se svačinou 23,-- Kč
 • oběd 33,-- Kč
 • večeře 30,-- Kč

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954