Označení: 63-41-M/02

Forma studia: denní  studium


Zaměření: od 3.ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Marketingový specialista
  • Cestovní ruch

Absolvent Obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník s univerzálním vzděláním pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština. Studenti jsou připravováni na absolvování systému certifikace účetních v ČR. Získání certifikace umožní dobré uplatnění na trhu práce.

Absolventi oboru vzdělání Obchodní akademie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. ohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. statistika, účetnictví, právo. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.


UČEBNÍ  PLÁNY dle ŠVP platné pro žáky, kteří nastoupili do 1.ročníku v roce 2016, 2017, 2018 a nastoupí v roce 2019
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02

Předmět Hodin týdně Celkem
za studium
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk 1 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
 Dějepis X 2 X X 2
 Zeměpis 2 X X X 2
 Občanská nauka 2 2 1 X 5
 Právo X X 2 2 4
 Fyzika 2 X X X 2
 Chemie 1 X X X 1
 Biologie 1 X X X 1
 Matematika 3 3 2 3 11
 Statistika X 1 1 X 2
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informační technologie 2 2 2 1 7
 Pís. a elektronická komunikace 3 2 2 1 8
 Ekonomika 4 3 2 2 11
 Účetnictví X 3 3 4 10
 Finance X 2 2 3 7
 Cizojazyčná korespondence X X X 1 1
 Účetní software X X 1 1 2
 Zaměření          
  Cestovní ruch          
    Management a marketing cestovního ruchu X X 3 2 5
    Geografie cestovního ruchu X X 2 2 4
  Marketingový specialista          
    Marketingová komunikace X X 3 2 5
    Fiktivní firma X X 2 2 4
 Celkem 31 31 34 33 129

Žáci vybírají zaměření od 3. ročníku.

Profilová maturitní zkouška z předmětů:

  • Účetnictví
  • Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
  • Obhajoba maturitní práce

UČEBNÍ  PLÁNY dle ŠVP platné pro žáky, kteří nastoupili do 1.ročníku v roce 2014 a 2015 
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02

 

hodin týdně

celkem hodin
za studium

 

1. ročník

2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk1 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk2 3 3 3 3 12
 Dějepis 0 2 0 0 2
 Zeměpis 2 0 0 0 2
 Občanská nauka 2 1 2 0 5
 Základy společenských věd 0 0 0 1
 Právo 0 0 2 2 4
 Fyzika 2 0 0 0 2
 Chemie 1 0 0 0 1
 Biologie 1 0 0 0 1
 Matematika 3 3 2 3 11
 Statistika 0 1 1 0 2
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informační technologie 2 2 2 1 7
 Pís. a elektr. komunikace 3 2 2 1 8
 Ekonomika 4 3 2 2 11
 Účetnictví 0 3 3 4 10
 Finance 0 2 2 3 7
 Cizojaz. korespondence 0 0 0 1 1
 Ekonomický seminář 0 0 0 1 1
 Praxe 0 3 3 3 9
 CELKEM

31

33

32

33

129

Poznámka:

  • Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk) 

 

 

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954