Označení:  36-47-M/01

Forma studia:  denní studium


Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Geodézie
  • Obnova budov
  • Pozemní stavby
  • BIM* projektování,  * Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

Profil absolventa 

Absolvent Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno, obor Stavebnictví, se uplatní v povolání stavební technik v různých odvětvích stavebnictví.

Stavební technici se realizují v následujících  oblastech - příprava výroby, realizace investic, projektování, provádění staveb, obchodování s realitami, developering, výroba a prodej stavebních hmot, kontrola jakosti staveb, zkušebnictví, státní správa - stavební úřad.  Stavební technici pracují například na pozicích: stavební mistr, stavbyvedoucí, projektant, technický dozor, rozpočtář, referent, provozní dispečer, technolog, laborant, pracovník marketingu, prodejce stavebních hmot.

Absolvent má také předpoklady, aby soukromě podnikal. Pro živnosti vázané a pro některé řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou autorizace v příslušném oboru (například projektová činnost).

Absolvent je také připraven tak, aby mohl po úspěšném složení maturitní zkoušky nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole se zaměřením na stavebnictví. Absolvent byl veden k tomu, aby si uvědomoval význam celoživotního vzdělávání.

Zde si můžete prohlédnout filmovou ukázku z informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce ISA+ týkající se oboru stavebnictví.


Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Studium oboru Stavebnictví je ukončeno maturitní zkouškou. Dosažený stupeň vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Konání maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

UČEBNÍ  PLÁN 

STAVEBNICTVÍ  36-47-M/01

Povinné vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk 3 3 3 3 12
 Dějepis 1 1 X X 2
 Občanská nauka X X 1 2 3
 Fyzika 2 2 X X 4
 Chemie 1 X X X 1
 Biologie 1 X X X 1
 Matematika 4 3 3 3 13
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informační a komunikační technologie 2 2 2 X 6
 Odborné kreslení 1 X X X 1
 CAD systémy X 2 2 1 5
 Ekonomika X X 3 X 3
 Stavební ekonomika X X X 3 3
 Konstrukční cvičení 2 2 3 3 10
 Pozemní stavitelství 4 3 4 4 15
 Stavební mechanika X 2 3 X 5
 Stavební konstrukce X X 3 5 8
 Architektura 1 2 X X 3
 Praxe 4 2 X X 6
 Deskriptivní geometrie 2 2 X X 4
 Geodézie X 2 1 X 3
 Odborná práce X X X 0,5  0,5
 Zaměření Geodézie          
  Veřejná správa X X X 1 1
  Geodézie praktická X X 1 2 3
  Seminář GEO X X X 2 2
 Zaměření BIM - projektování          
  Správa budov X X X 1 1
  BIM projektování X X 1 2 3
  Seminář BIM X X X 2 2
 Zaměření Obnova budov          
 Průzkum staveb X X 1 X 1
 Památková péče X X X 1 1
 Obnova budov X X X 4 4
 Zaměření Pozemní stavby          
 Technická náročnost staveb X X 1 2 3
 Urbanismus X X X 2 2
 CELKEM 33 33 34 34,5/33,5 134,5/133,5

Žáci vybírají zaměření od 3. ročníku

Profilová maturitní zkouška z předmětů: 

  • Pozemní stavitelství 
  • Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
  • Obhajoba maturitní práce

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954