Označení: 78-42-M/01

Forma studia: denní studium


 Zaměření:  od 2. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Stavitelství
  • Architektura a umění
  • Výpočetní technika

Profil absolventa

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. 

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další studium získal dobré základy přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a výpočetní techniky. Získal také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, s možností volby zaměření  Stavebnictví, Architektura a umění nebo Výpočetní technika, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě. 

Dále získá kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.


Zde si můžete prohlédnout filmovou ukázku z informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce ISA+ týkající se oboru technické lyceum.


Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení

Studium oboru Technické lyceum je ukončené maturitní zkouškou. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
UČEBNÍ PLÁN
TECHNICKÉ LYCEUM  78-42-M/01

 

hodin týdně

celkem hodin
za studium

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
  Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
  Cizí jazyk1 3 3 3 3 12
  Cizí jazyk2 3 3 3 3 12
  Dějepis 0 2 0 0 2
  Zeměpis 2 0 0 0 2
  Občanská nauka 0 0 1 2 3
  Fyzika 3 3 2 2 10
  Chemie 2 2 2 2 8
  Biologie 2 2 0 0 4
  Matematika 4 4 3 3 14
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Informační technologie 3 3 2 2 10
  Ekonomika 0 2 1 0 3
  Technická fyzika 0 1 1 2 4
  Deskript. geometrie 0 0 2 2 4
  Technické kreslení 2 0 0 0 2
  CAD systémy 0 1 2 2 5
  Průmyslový design 0 0 2 0 2
 Odborná práce 0 0 0 0,5 0,5
  Zaměření 0 3 5 4 12
   Stavitelství:          
    Stavebnictví 0 3 3 2 8
    Urbanismus a typologie 0 0 0 2 2
   Stavební zkušebnictví 0 0 2 0 2
  Architektura a umění:          
   Stavebnictví 0 3 3 2 8
   Architektura 0 0 2 0 2
   Urbanismus 0 0 0 2 2
  Výpočetní technika:          
  Technika počítačů 0 3 0 0 3
  Počítačové sítě 0 0 2 0 2
  Multimédia 0 0 3 0 3
  Programování 0 0 0 2 2
  Tvorba webových stránek 0 0 0 2 2
 Semináře          
  Seminář ICT 0 0 1 1 2
  Seminář ZSV 0 0 1 1 2
  Aplikovaná matematika 0 0 1 1 2
  Seminář konverzace v anglickém jazyce 0 0 1 1 2
 CELKEM 29 34 35 33,5 131,5

Poznámky:

  • Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk)
  • Žáci volí ve 2. ročníku odborné zaměření - Stavitelství nebo Architektura a umění nebo Výpočetní technika
  • Žáci volí jeden z předmětů - Seminář ZSV, Seminář ICT, Aplikovaná matematika nebo   Seminář konverzace v anglickém jazyce

 

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954