Vyhlašujeme třetí kolo příjímacího řízení na obor

Stavebnictví

Přihlášky je možné podávat od čtvrtka 1.6.2017 do pátku 23.6.2017


Kritéria přijímacího řízení

denní studium (3. kolo) – obor 36-47-M/01, Stavebnictví

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno
pro šk. rok 2017/2018

1. Zletilý uchazeč nebo zákonní zástupci nezletilého uchazeče podávají přihlášku do 3.kola přijímacího řízení do 23.6.2017. Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. Součástí je též zdravotní posudek podle § 1 odstavce g) téže vyhlášky.

2. Postup a hodnocení třetího kola přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií.

3. Výsledky třetího kola a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn neprodleně po ukončení podání přihlášek, tedy nejpozději 26. června 2017. V případě přijetí doručí zákonní zástupci zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

4. V rámci přihlášení do třetího kola přijímacího řízení může uchazeč požádat o uznání absolvování 1. – 3. ročníku oboru Stavebnictví. K žádosti doloží vysvědčení za tyto ročníky. Uchazeč přijímaný do vyššího ročníku nemusí odevzdávat zápisový lístek.

4. Počet přijímaných žáků je stanoven ředitelkou školy na 12.


Směrnice stanovení pořadí žáků v 3. kole přijímacího řízení

1. Pro každého žáka bude spočten průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a v pololetí 9. ročníku. Každý z těchto prospěchů bude obodován podle vzorce b=20/průměrný prospěch

Tedy maximální možný počet za tuto část je 40.

2. Bude obodována známka z matematiky a českého jazyka na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku takto:

výborný: 10 bodů
chvalitebný: 8 bodů
dobrý: 4 body
dostatečný: 0 bodů

Tedy maximální možný počet za tuto část je 40.

3. Výsledný počet bodů je součet bodového ohodnocení obou částí přijímacího řízení.

4. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledného bodového. Přijati budou všichni žáci do maximálního počtu přijímaných žáků na daný obor.

 

Kladno 30.5.2017

Ing. Eva Šimáčková
ředitelka

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954