Kritéria přijímacího řízení, denní studium, pro školní rok 2019/2020

 1. Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2019. Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. Součástí přihlášky na obor Stavebnictví a Technické lyceum je též zdravotní posudek podle § 1 odstavce g) téže vyhlášky.
  Veškeré informace najdete na stránkách MŠMT – odkaz zde
 2.  Postup a hodnocení přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií.
 3.  Součástí přijímacího řízení je vykonání „Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ a vykonání školního testu všeobecných znalostí, který se bude konat v den konání Jednotné přijímací zkoušky.
 4.  Při přijímacím řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a uplatní § 20 odst. 4 Školského zákona, bude postupováno podle § 14 odst. 1 vyhlášky 353/2016 Sb.
 5. Při přijímacím řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupováno podle § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
 6. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny podle § 60e odst.1 zákona 561/2004 Sb.–Školský zákon, a podle § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
  Veškeré informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách CERMATu – odkaz zde

Směrnice stanovení pořadí žáků v 1. kole přijímacího řízení

 1. .Do výsledku bude zahrnut počet získaných bodů z přijímacího testu Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka vynásobený koeficientem 0,6.
  Maximální počet získaných bodů za testy přijímacích zkoušek je 60 bodů. Váha tohoto kritéria je 60%.
 2. Každému žákovi bude obodován průměrný prospěch (pp) na konci předposledního ročníku, ve kterém plnil povinnou školní docházku podle vzorce  b=5 : pp
  a v pololetí posledního ročníku, ve kterém splnil nebo plní povinnou školní docházku podle vzorce b=5 : pp
  Maximální počet získaných bodů za prospěch je 10 bodů
 3. Bude obodována známka z matematiky a z českého jazyka předposledního ročníku, ve kterém plnil povinnou školní docházku a známka z matematiky a z českého jazyka posledního ročníku, ve kterém splnil nebo plní povinnou školní docházku takto:
  výborný – 2,5 bodu, chvalitebný – 2 body, dobrý – 1 body, dostatečný – 0 bodů
  Maximální počet získaných bodů za známky z českého jazyka a matematiky na základní škole je 10 bodů.
  Pokud žák není hodnocen z českého jazyka (uchazeč, který získal předchozí vzdělání mimo území ČR), započte se místo bodů za známku z českého jazyka výsledek školního testu z českého jazyka obodovaný v rozsahu 0-5 bodů.
 4. Ze školního testu všeobecných znalostí lze získat 0 – 20 bodů
 5. Výsledný počet bodů je součet bodového ohodnocení všech čtyř částí přijímacího řízení. Maximální počet bodů, které může žák získat, je 100 bodů.
 6. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledného bodového zisku pro každý obor zvlášť.
  Pokud žák nevykonával jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka (uchazeč, který získal předchozí vzdělání mimo území ČR), bude výsledné pořadí tohoto žáka stanoveno podle § 14 vyhlášky 353/2016 Sb.
 7. Žák úspěšně vykonal přijímací řízení, pokud počet získaných bodů je větší než 35 bodů.
 8. Přijati budou všichni žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení, do maximálního počtu přijímaných žáků na daný obor. Na každém oboru budou ponechána 2 místa na odvolání.

Kladno 14. ledna 2019

Ing. Eva Šimáčková, ředitelka

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954