Vyhlašujeme druhé kolo příjímacího řízení na obor Stavebnictví

Přihlášky bude možné podávat od čtvrtka 18.5.2017 do pátku 26.5.2017.


Kritéria přijímacího řízení

denní studium (2. kolo) – obor 36-47-M/01, Stavebnictví

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno
pro šk. rok 2017/2018

  1.  Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení do 26. května 2017. Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. Součástí je též zdravotní posudek podle § 1 odstavce g) téže vyhlášky.
  2. Postup a hodnocení druhého kola přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií.
  3. Výsledky druhého kola a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn neprodleně po ukončení podání přihlášek, tedy nejpozději 29. května 2017. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude předáno rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí doručí zákonní zástupci zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
  4. Počet přijímaných žáků je stanoven ředitelkou školy na 12.

Směrnice stanovení pořadí žáků v 2. kole přijímacího řízení

  1. Pro každého žáka bude spočten průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a v pololetí 9. ročníku. Každý z těchto prospěchů bude obodován podle vzorce. Tedy maximální možný počet za tuto část je 40.
  2. Bude obodována známka z matematiky a českého jazyka na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku takto:

výborný: 10 bodů
chvalitebný: 8 bodů
dobrý: 4 body
dostatečný: 0 bodů

Tedy maximální možný počet za tuto část je 40.

3. Výsledný počet bodů je součet bodového ohodnocení obou částí přijímacího řízení.

4. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledného bodového. Přijati budou všichni žáci do maximálního počtu přijímaných žáků na daný obor.

Kladno 18.5.2017

Ing. Eva Šimáčková
ředitelka

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954