Vyhlašujeme 2. kolo na obory:

 • Stavebnictví

 • Technické lyceum

Přihlášky je možné podávat od čtvrtka 16. 5. 2019 do pátku 31. 5. 2019.


Kritéria přijímacího řízení denní studium (2. kolo) – obor

• 36-47-M/01, Stavebnictví
• 78-42-M/01, Technické lyceum

 1.  Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení do 31. května 2019. Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. Součástí je též zdravotní posudek podle § 1 odstavce g) téže vyhlášky.
 2. Postup a hodnocení druhého kola přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií.
 3. Výsledky druhého kola a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn neprodleně po ukončení hodnocení druhého kola, tedy nejpozději 4. června 2019. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude předáno rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí doručí zákonní zástupci zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 4. Počet přijímaných žáků je stanoven ředitelem školy na 20 žáků na obor Stavebnictví a 2 žáci na obor Technické lyceum.

Směrnice stanovení pořadí žáků v 2. kole přijímacího řízení

 1. Pro každého žáka bude spočten průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a v pololetí 9. ročníku. Každý z těchto prospěchů bude obodován podle vzorce
  b=20 : průměrný prospěch
  Tedy maximální možný počet za tuto část je 40.
 2. Bude obodována známka z matematiky a českého jazyka na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku takto:
  výborný: 10 bodů
  chvalitebný: 8 bodů
  dobrý: 4 body
  dostatečný: 0 bodů
  Tedy maximální možný počet za tuto část je 40.
 3. Výsledný počet bodů je součet bodového ohodnocení obou částí přijímacího řízení.
 4. Žák splnil podmínky přijímací řízení, pokud počet získaných bodů je větší nebo roven než 30 bodů.
 5. Pokud žák nezíská 30 bodů podle výše uvedených kritérií, zúčastní se školního testu z matematiky a českého jazyka a ústního pohovoru dne 3. 6. 2019. Přijímací komise na základě výsledků těchto testů a pohovoru se žákem rozhodne, zda splnil nebo nesplnil podmínky přijímacího řízení.
 6. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledného bodového hodnocení. Přijati budou všichni žáci do maximálního počtu přijímaných žáků na daný obor, kteří splní podmínky přijímacího řízení

Kladno 15. května 2019

RNDr. Václav Opatrný
ředitel

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954