Opatření ředitele školy k výuce 4. ročníků ve 2. pololetí

Toto opatření vychází z Opatření obecné povahy č.j. MŠMT 3276/2021-1

1. Vyučované předměty

 • Ve druhém pololetí se nevyučuje předmět tělesná výchova.
 • Předmětová komise může řediteli škol, se souhlasem všech žáků třídy, navrhnout další předměty, které nebudou ve druhém pololetí vyučovány. Návrh je nutné podat do středy 10. 2. 2021.

2. Výuka při distanční formě studia

 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu prostřednictvím TEAMS, časy schůzek je možné po dohodě s vyučujícím měnit, bude ale zachován minimálně počet hodin daný učebním plánem, v maturitních předmětech může být, po dohodě vyučujícího se žáky, navýšen.
 • Výuka všech předmětů, z nichž maturují alespoň 4 žáci třídy, probíhá online formou, všechny hodiny. Účast je povinná pro žáky, kteří z daného předmětu maturují, pro ostatní žáky stanoví vyučující, zda je účast na schůzce povinná či nepovinná, v případě nepovinné účasti bude nahrazeno offline formou – zadané úkoly.
 • Výuka předmětů, kde maturují méně než 4 žáci. probíhá offline, s maturujícími žáky si vyučující dohodne individuální schůzky a garantuje jejich přípravu k maturitní zkoušce.
 • Pokud žáci i v nematuritních předmětech projeví zájem o online formu, bude probíhat v rozsahu do 50 % hodin.

3. Výuka při prezenční formě studia

 • Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu.
 • Prezenčně budou vyučovány předměty, ze kterých maturují alespoň 4 žáci. Zda je účast ostatních žáků povinná bude stanoveno vedením školy, pokud bude nepovinná, bude nahrazena distanční offline formou.
 • Výuka předmětů, kde maturují měně než 4 žáci, probíhá distanční offline formou, maturující žáci si dohodnou s vyučujícím individuální hodiny (alespoň polovinu týdenního počtu prezenčně) a online konzultace.
 • Pokud žáci i v nematuritních předmětech projeví zájem o prezenční výuku, bude zajištěna.

4. Obecné zásady

 • Na povinných (tedy maturitních) hodinách žák omlouvá absenci standardním způsobem.
 • Pokud byl žák v pololetí hodnocen „5“ nebo „N“ vykoná do 31. 3. 2021 opravnou (nebo náhradní) zkoušku, která je komisionální. Pokud u této zkoušky neuspěje, nebude vykonávat maturitní zkoušku v jarním termínu.
 • K maturitě jsou připuštěni všichni žáci, kteří v 1. pololetí prospěli.
 • Pro klasifikaci žáka ve 2. pololetí se doporučuje u žáků, kteří z předmětu nematurují, vysokou měrou zohlednit jejich předchozí studijní výsledky v daném předmětu.
 • Třídní učitel monitoruje práci třídy a je třídě nápomocný při řešení případných problémů.

5. Rušení předmětů pro 2. pololetí – 4. ročníky

RNDr. Václav Opatrný
ředitel