Prevence sociálně patologických jevů

Hlavním cílem prevence je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně nežádoucím jevům – rizikovému chování.

Podstatou je vést studenty k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednosti řešit své problémy, aniž by došlo k zneužití návykových látek, či jinému poškozování vlastního zdraví, tedy uvědomit si důležitost vlastního já, reálně uvažovat a neuchylovat se k náhražkám skutečného života, zjednodušeno „Zdravý životní styl je dostupný pro každého“.

K naplnění cílů slouží Minimální preventivní program školy, který je obsahově zaměřen na dodržování zdravého životního stylu. Přestože základní postoje se utvářejí v programech primární prevence základních  škol, je potřeba navázat na školách středních, neboť pro věk 15 až 19 let je příznačná zejména názorová nezralost, vliv skupin a výrazný vývoj osobnosti před nástupem dospělosti.

Program se opírá o materiál  „Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT ČR“.


Oblasti rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana, násilí

Divácké násilí

Kriminalita, delikvence, vandalismus

Závislost na politickém a náboženském extremismu

Rasismus, xenofobie

Užívání návykových látek

  • drogová závislost
  • kouření
  • alkoholismus

HIV/AIDS a jiné pohlavní choroby

Poruchy příjmu potravy

  • anorexie
  • bulimie

Gambling a netolismus


Potřebujete pomoci nebo poradit:

 Metodik prevence: Mgr.Petr Procházka, kontakt –  prochazka@sosik.cz

 Školní psycholog: Mgr. Dita Gulíková, kontakt – psycholog@sosik.cz

 Výchovný poradce: Mgr.Martin Souček, – soucek@sosik.cz ,

 Schránka důvěry – v záložce www stránek školy „Pro žáky“.


Internetové zdroje, kde najdete najdete velké množství informací a rad –  a nejen o drogách:

 www.adiktologie.cz

www.drogy-info.cz

www.odrogach.cz

www.sananim.cz

www.drogy.cz


Seznam kontaktních zařízení – Kladno