Výsledky šetření o kvalitě a spokojenosti s distanční výukou

Vedení školy v dubnu 2021 učinilo poměrně rozsáhlé šetření o kvalitě distanční výuky a spokojenosti s ní.

Šetření probíhalo těmito způsoby:

 • Dotazníkové šetření pro všechny žáky
 • Dotazníkové šetření pro rodiče žáků 1.-3. ročníků
 • Setkání studentského parlamentu a sdělení názorů zástupců parlamentu
 • Analýza výuky jednotlivých předmětů v rámci předmětových komisí
 • Rozhovory vedení školy s učiteli
 • Rozhovory se žáky
 • Informace od třídních učitelů o situaci ve třídách
 • Komunikace vedení školy s řediteli jiných škol, výměna poznatků a zkušeností
 • Analýza výsledků žáků v jednotlivých předmětech, analýza výsledků během distančního a prezenčního studia

Souhrnné zjištění

Z průzkumu vyplynulo, že (statistiky významná většina se ztotožňuje s těmito závěry, samozřejmě ojedinělé nespokojenosti se vyskytují):

 • Cca ¾ žáků a rodičů jsou s výukou spokojeni – samozřejmě vzhledem k možnostem
 • Nastavení systému, tedy off-line/online forma též vyhovující, občas drobné výhrady
 • Komunikace s vyučujícími většinou v pořádku, v případě „pocitu přetěžování“ apod. jsou žáci vedeni k „dohodě“, tedy komunikaci s vyučujícími a poradenským týmem, opět občas drobné výhrady
 • Nejsou vážné problémy s technikou, připojením apod.
 • Žáci i rodiče mají možnost konzultovat problémy s třídním učitelem, poradenským týmem i s vedením školy
 • Žáci by přivítali „zpestření výuky“, ale uvědomují si omezené možnosti, žáci i vyučující přišli se smysluplnými náměty, které budou realizovány
 • Žáci by rádi akce, které se nekonaly, absolvovali v náhradním termínu
 • Pozitivum distanční výuky je zvýšení samostatnosti žáků, zlepšení práce s počítačem a nutnost organizace času, tedy výchova k samostatnosti
 • Negativem je mnoho času u počítače, ztráta sociálních kontaktů, obtížnější zvládnutí učiva, ztráta motivace

Další zjištění, náměty apod.  (opět platné pro statisticky významnou většinu)

 • Zájem o výšení počtu „akcí“, tedy workshopy, přednášky, besedy
 • Někdy se žáci cítí přetěžováni, velké množství úkolů – zhruba 20 % žáků má tento pocit, ale naopak 20 % se domnívá, že úkolů a online hodin je málo
 • Chybí sociální kontakt, délka uzavření škol je příliš dlouhá
 • Distanční výuka prezenční nenahradí
 • Motto školy „škola nás baví, chodíme sem rádi“ je skutečně platné
 • Pouštění prezentací v hodinách je nudné, někdy jsou problémy v komunikaci a sjednocení požadavků vyučujících
 • Hodnocení není zcela objektivní, dá se opisovat a podvádět
 • Maturanti měli mnohem více času na přípravu k maturitě, na druhou stranu pociťují jako nedostatek to, že nebyla téměř celý rok prezenční výuka
 • Obava z návratu do školy, písemky, zkoušení, budou chybět vědomosti
 • Neví se nic dopředu, kritika tohoto
 • Občasná nespokojenost s konkrétním předmětem

Závěrečné zhodnocení vedením školy

 • Převážná část zjištěných skutečností byla očekávána, délka distanční výuky je opravdu příliš dlouhá, priorita návratu žáků do škol není naplňována, bohužel není v možnostech vedení školy toto ovlivnit. Informace, které máme, také nejsou komplexní, vše se mění a vyvíjí…
 • Vedení školy si uvědomuje námitky žáků a rodičů, problém s „přetěžováním“ by měli žáci v prvním kroku řešit s vyučujícími za pomoci třídních učitelů, snahou vedení školy je významnou měrou posílit komunikační kompetence žáků, což se většinou daří.
 • Všechna zjištění byla a budou analyzována a řešena s kompetentními osobami tak, aby se kvalita výuky zvýšila co nejvíce. Samozřejmě nikdy nebude ale vše tak, aby „byli spokojení všichni“, z tohoto důvody vedení školy hodnotí výsledky průzkumu jako „poměrně dobré“ – počet spokojených je výrazně větší než počet nespokojených.
 • Organizace distanční výuky je pro převážnou většinu žáků vyhovující, vedení školy průběžně kontroluje, nedostatky jsou řešeny a odstraňovány.
 • Vedení školy udělá vše proto, aby akce „které neproběhly“, byly dle možností alespoň částečně nahrazeny.
 • Obava z návratu žáků je zbytečná, žáci po návratu nebudou zatěžováni nadměrným množstvím testů, chybějící znalosti budou dovysvětleny, v příštím roce budou podniknuta opatření ke „srovnání znalostí“.
 • Vedení školy se ztotožňuje s názorem maturantů na absenci prezenční výuky, chápe náročnější podmínky maturity (např. i respirátory), na druhou stranu v distanční formě měli žáci mnohem více času, opakovalo se mnohem více, tedy k obavám důvod není.
 • Ve srovnání s ostatními školami lze výsledky ankety i nastavení formy výuky hodnotit jako nadprůměrné, ale toto hodnocení si musí každý udělat sám.
 • Vedení školy i všichni vyučující jsou „otevřeni žákům i rodičům“, je možné se na nás kdykoliv obrátit, připomínky, dotazy, náměty budou řešeny vždy a co nejrychleji.
 • Výsledky žáků v distanční formě se výrazně neodlišují od výsledků v prezenční formě, samozřejmě možnost opisování apod. je mnohem větší, ale jsme na výběrové škole, žáci se učí pro sebe, tedy podváděním podvádí hlavně sami sebe.
 • Vedení školy děkuje všem, kteří vyjádřili pozitivní názor, a děkujeme i za cenné připomínky a náměty.
 • Věříme, že od září „bude normální svět“, tedy že budeme chodit do školy tak, jako dříve.

Motto naší školy je „Škola nás baví, chodíme sem rádi“… a myslíme, že opravdu platí.

RNDr. Václav Opatrný
ředitel