Kritéria přijímacího řízení, denní studium, pro školní rok 2018/2019

1. Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 1. kola přijímacího řízení do 1. března 2018. Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. Součástí přihlášky na obor Stavebnictví a Technické lyceum je též zdravotní posudek podle § 1 odstavce g) téže vyhlášky.
Veškeré informace najdete na stránkách MŠMT – odkaz zde

2. Postup a hodnocení přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií.

3. Součástí přijímacího řízení je vykonání „Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“. Podává-li žák přihlášku na dvě střední školy, vykonává přijímací zkoušku na obou školách a do hodnocení se započítává výsledek té zkoušky, ve které žák získal větší počet bodů.

4. Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn neprodleně po předání výsledků CERMATEM. V případě přijetí žáka ke studiu doručí zákonní zástupci žáka zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do sekretariátu školy. Zákonným zástupcům nepřijatých
uchazečů bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Veškeré informace o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách CERMATu – odkaz zde

5. Cizinec, který není státním občanem ČR a ukončil vzdělání na základní škole mimo Českou republiku, musí předložit osvědčení o uznání rovnosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Poté může požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Cizinec vykoná školní test z českého jazyka, ve kterém prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro studium zvoleného oboru. Pokud v tomto testu neuspěje, nesplní podmínky přijímacího řízení.

6. Součástí přihlášky může být platný posudek poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Ředitelka školy na základě tohoto posudku upraví podmínky přijímacího řízení tohoto uchazeče.

Směrnice stanovení pořadí žáků v 1. kole přijímacího řízení

1. Každému žákovi bude obodován průměrný prospěch (pp) na konci posledního ukončeného ročníku ZŠ podle vzorce:

b = 10 : pp

a v pololetí ročníku ZŠ, který v současné době navštěvuje, podle vzorce:

b=10 : pp

Maximální počet získaných bodů za prospěch je 20 bodů.

2. Bude obodována známka z matematiky a z českého jazyka posledního ukončeného ročníku ZŠ a známka z matematiky a z českého jazyka v pololetí současně navštěvovaného ročníku ZŠ takto:
výborný - 5 bodů, chvalitebný – 4 body, dobrý – 2 body, dostatečný – 0 bodů
Maximální počet získaných bodů za známky z českého jazyka a matematiky na základní škole je 20 bodů.

Pokud žák není hodnocen z českého jazyka (cizinec, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole), započte se místo bodů za známku z českého jazyka výsledek školního testu z českého jazyka obodovaný v rozsahu 0-10 bodů.

3. Do výsledku bude zahrnut počet získaných bodů z přijímacího testu Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka vynásobený koeficientem 0,6. Maximální počet získaných bodů za testy přijímacích zkoušek je 60 bodů.
Váha tohoto kritéria je 60%.
4. Výsledný počet bodů je součet bodového ohodnocení všech tří částí přijímacího řízení. Maximální počet bodů, které může žák získat, je 100 bodů.
5. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledného bodového zisku pro každý obor zvlášť.
6. Žák úspěšně vykonal přijímací řízení, pokud počet získaných bodů je větší než 30 bodů.
7. Přijati budou všichni žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení, do maximálního počtu přijímaných žáků na daný obor. Na každém oboru budou ponechána 2 místa na odvolání.
Kladno 9. ledna 2018
Ing. Eva Šimáčková
ředitelka

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954