Metodik prevence

Mgr. Petr Procházka

kontakt: prochazka@spssoa.cz

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské.

Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Náplní jeho práce je také metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).