Maturita

Maturitní zkouška 2023/2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou didaktické testy z:

  • českého jazyka a literatury
  • cizího jazyka
  • matematiky

Povinným předmětem společné části je český jazyk, jeden z předmětů matematika a cizí jazyk je povinně volitelný.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Zkušební předměty profilové části jsou

  • písemná práce a ústní zkouška českého jazyka a literatury
  • písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka, pokud žák cizí jazyk zvolil ve společné části
  • další 2 zkoušky dané Školním vzdělávacím programem daného oboru, konané formou ústní zkoušky, v případě profilové matematiky a cizího jazyka formou písemné práce a ústní zkoušky
  • Odborná práce, zkouška konaná formou obhajoby práce před zkušební komisí
  • žák nemůže zvolit stejný cizí jazyk jako ve společné části, může však zvolit předmět matematika, i když ho volil ve společné části.

Žák se může v profilové části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám.

Další povinně zveřejňované informace podle §19 odst 1) vyhlášky 177/2009 Sb. V platném znění

Pro písemnou práci z českého jazyka jsou stanoveny následující podmínky:

Žák vytvoří souvislý text, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví minimálně 4 zadání.

Obhajoba odborné práce trvá 15 minut.

Maturitní seznam literárních děl včetně kritérií pro vytvoření žákovského seznamu, nabídka profilových zkoušek včetně témat, je zveřejněna na www stránkách školy a v sekretariátu školy.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CIZÍ JAZYKY

V Kladně 19. 09. 2023

RNDr. Václav Opatrný
ředitel


Maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Ekonomické lyceum

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. blok odborných předmětů a předmětů zaměření
2. jeden předmět z nabídky:

– cizí jazyk, matematika, informační a komunikační technologie, účetnictví, blok všeobecně vzdělávacích předmětů

V případě výběru cizího jazyka nebo matematiky v profilové části, žáci navíc konají písemnou maturitní zkoušku z daného předmětu.

Žák nemůže volit stejný cizí jazyk jako ve společné části maturitní zkoušky.

3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení: ANJ profilová, NEJ profilová, RUJ profilová, FRJ profilová, blok odborných předmětů CR, blok odborných předmětů MS, blok odborných předmětů VT, ICT, MAT, UCE, Blok VVP, seznam četby ČJL


Obchodní akademie

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. účetnictví
2. blok odborných předmětů a předmětů zaměření
3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, NEJ profilová, RUJ profilováFRJ profilová, blok odborných předmětů CR, blok odborných předmětů MSUCE, seznam četby ČJL


Stavebnictví

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. pozemní stavitelství
2. blok odborných předmětů a předmětů zaměření
3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

POS, blok odborných předmětů OBB, blok odborných předmětů BIMANJ profilová, seznam četby ČJL


Technické lyceum

V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky žáci konají ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí z těchto předmětů:

1. blok předmětů odborného zaměření nebo předmět matematika
2. jeden předmět z nabídky:

– cizí jazyk, matematika (pokud již nebyla zvolena), informační a komunikační technologie, fyzika, chemie, blok všeobecně vzdělávacích předmětů

V případě výběru cizího jazyka nebo matematiky v profilové části, žáci navíc konají písemnou maturitní zkoušku z daného předmětu.

Žák nemůže volit stejný cizí jazyk jako ve společné části maturitní zkoušky.

3. odborná práce

Zkouška z předmětu odborná práce má formu obhajoby vypracované maturitní práce před zkušební maturitní komisí.

Dále mohou žáci vykonat nepovinné maturitní zkoušky, v případě zájmu více informací poskytne vedení školy.

Maturitní témata ke stažení:

Blok odborného zaměření ARC, Blok odborného zaměření VT, ANJ profilová, NEJ profilová, RUJ profilová, FRJ profilová, MAT, ICT, FYZ, CHE, seznam četby ČJL


Písemná maturitní práce s obhajobou

Úprava maturitní práce

Informace o profilové části maturitní zkoušky