GDPR

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

se sídlem Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno

IČ: 61894371

Vážení žáci naší školy,

dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Povinností správně osobních údajů, v daném případě naší školy, je informovat subjekty osobních údajů, tedy vás, žáky školy, o zpracování osobních údajů a právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů máte.

Vaše osobní údaje jsme získali v rámci přihlášky ke studiu, popřípadě přímo od vás. Dále je zpracováváme jednat v rozsahu nezbytně nutném pro splnění veřejnoprávní povinnosti, kterou nám ukládá legislativa, především školský zákon, jednak v rámci dalších činností, které škola zajišťuje, nebo na jejich zajištění se podílí.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přímo ukládá, které osobní údaje o žácích školy, jako subjektech osobních údajů, musíme spravovat.

Mimo to, co ukládá zákon, je ale pro vás jako žáky i vaše učitele mnohdy výhodné, pokud můžete komunikovat přímo, prostřednictvím elektronické komunikace, například e-mailu. Ovšem k tomu, abychom mohli v rámci našich povinností jako správně osobních údajů využít i takové informace, je potřebný souhlas s jejich užitím. Souhlas je vždy písemný. Za žáka ve věku do 16 let souhlas musí dát jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič. Dovršením 16. roku však takový souhlas je neúčinný a je proto potřebné, aby každý žák, pokud využívá elektronickou komunikaci, souhlas dal sám. Souhlas zahrnuje i některé další případy, kdy je nutné osobní údaje zpracovat nad rámec toho, co stanoví školský zákon. Příkladem mohou být různé aktivity, na kterých se škola třeba jen podílí, výcvik v lyžování, výměnné pobyty v zahraničí, účast žáka na vědomostních i jiných soutěžích, kde je potřebné osobní údaje uvést a podobně.

Vaše osobní údaje bez vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému, než je zákonem stanoveno, nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich ochranu před možným zneužitím. Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.

Máte právo požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné či neúplné, máte omezené právo na výmaz osobních údajů, či právo vznést námitku proti jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které nespadají pod zákonné zpracování.

Naše škola, jako veřejný subjekt, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jana Burleová, advokátka, se sídlem ve Slaném, B. Václavka 923. Můžete se s ní spojit na telefonním čísle 910 081 084 nebo na e-mailové adrese poverenec@centrum.cz.

Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů naší školou s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování vašich požadavků v oblasti ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost vašich osobních údajů.

Orgánem dozoru nad zpracováním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon pevná linka: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, kde můžete případně uplatnit stížnost, pokud s naším postupem budete nespokojeni.

Ve všech věcech týkajících se vašich osobních údajů, se nejprve prosím obracejte na své třídní učitele.

RNDr. Václav Opatrný

ředitel