Informace o distančních formách výuky

  • Po dobu uzavření škol probíhá výuka distanční formou.
  • Vyučující zasílají žákům probíranou látku a úkoly elektronicky, žáci studují formou samostudia s možností konzultací pomocí internetu, a plní stanovené úkoly.
  • Úkoly mohou být klasifikované, jejich plnění bude zohledněno v klasifikaci žáka.
  • Ke komunikaci se využívají komunikační prostředky dle uvážení vyučujícího, tedy e-mail, Moodle, Teams, Google, Skype apod.
  • Žáci se mohou kdykoliv obrátit na třídního učitele, poradenský tým a vedení školy s problémy a připomínkami. Kontakty byly sděleny a další informace jsou součástí Dopisu vedení školy a Dopisu výchovného poradce žákům.
    Vedení školy je průběžně každý týden informováno vyučujícími a způsobu výuky, budou přijímána průběžná upřesňující opatření.

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954