Kariéroví poradci

Mgr. Martin Souček, Ing. Lucie Vostrá, Ing. Lenka Ksandrová

Kariéroví poradci poskytují poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Mezi jejich činnosti spadá například koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka; základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků; individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem); poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem); spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy; zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.