Nejčastější dotazy

Vážení uchazeči, rodiče,

zde přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, se kterými jste se na nás obraceli. Pokud budete potřebovat vědět cokoliv dalšího, napište, či zavolejte, rádi vše vysvětlíme.

Naším mottem je „škola nás baví, chodíme sem rádi“. Snažíme se dělat vše pro to, aby naše motto bylo pro všechny pravdivé.

Těšíme se na setkání Vámi, bohužel zatím jen ve virtuálním prostředí, i na Vaše dotazy. Váš zájem nás velmi těší!

RNDr. Václav Opatrný
ředitel školy

Nejčastější dotazy

Jak bude letos probíhat přijímací řízení?

Uchazeči budou konat státní přijímací zkoušku – CERMAT (stejně jako v minulých letech) s tím, že její výsledek bude rozhodujícím kritériem pro přijetí.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách pod záložkou Pro uchazeče a Kritéria přijímacího řízení.

Kolik žáků se hlásí na jednotlivé obory a jaká je úspěšnost uchazečů?

Na Obchodní akademii se v minulých letech hlásilo kolem 100 uchazečů, na Ekonomické lyceum a Technické lyceum cca 70 uchazečů, na obor Stavebnictví cca 60 uchazečů.

V oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Technické lyceum budeme otevírat 1 třídu, tedy přijímáme vždy 30 žáků na každý z těchto oborů.

Uchazeči o Technické lyceum zpravidla mají zájem o tento obor „na prvním místě“, u Ekonomického lycea častěji kombinují možnost s Obchodní akademií, nebo gymnáziem, a je tedy relativně jednodušší dostat se na Ekonomické lyceum, nebo Obchodní akademii, a to i přes větší zájem uchazečů.

V oboru Stavebnictví můžeme otevřít 2 třídy, tedy přijmout až 60 žáků, a zpravidla tedy přijímáme všechny uchazeče o daný obor, pokud splní kritéria přijímacího řízení.

Vzhledem k tomu, že každý může podat dvě přihlášky, je skutečný zájem zhruba poloviční.

Jaký je rozdíl mezi Ekonomickým lyceem a Obchodní akademií a mezi Technickým lyceem a Stavebnictvím?

Obor Obchodní akademie a obor Stavebnictví připravuje absolventy více do praxe, odborné předměty jsou zde vyučovány „více do hloubky“, mají tedy také větší časovou dotaci. U Ekonomického a Technického lycea jsou větší časovou dotací zastoupeny předměty všeobecně vzdělávací. Z obou oborů absolventi mohou odcházet rovnou do praxe, nebo studovat na vysokých školách.

Pro bližší srovnání doporučujeme porovnat učební plány obou oborů, které najdete zde na našich stránkách po otevření jednotlivých oborů.

Musím během studia absolvovat praktické vyučování (praxi)?

Ano, žáci Obchodní akademie absolvují praktické vyučování vždy jeden týden ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. Žáci studující Stavebnictví mají praktické vyučování ve druhém a třetím ročníku, a to vždy po dvou týdnech. Obě lycea vykonávají týdenní praxi ve třetím ročníku.

Kolik absolventů odchází studovat na vysoké školy?

Absolventi všech oborů většinou pokračují studiem na vysokých školách (Vysoká škola ekonomická, Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení technické, ale volí i humanitní obory). Na vysoké školy se hlásí přibližně 90 % absolventů, většina je přijata.

Jaké jsou výsledky maturitních zkoušek?

Naše škola připravuje žáky na maturitu již od prvního ročníku, nacvičujeme didaktické testy, řešíme maturitní úlohy, v průběhu studia neustále opakujeme. Tedy odmaturují skoro všichni, úspěšnost je nadprůměrná. Problémy mají pouze ti žáci, kteří se učit nechtějí.

Pokud mám podpůrné opatření, bude zohledňováno?

Ano, samozřejmě. Pokud má žák podpůrné opatření z poradenského zařízení, postupujeme přesně podle doporučení. Pokud žák toto opatření nemá a zjistíme problém, vždy ho řešíme, vypracujeme podpůrné opatření stupně 1, případně doporučíme návštěvu poradenského zařízení. Výchovní poradci spolupracují s rodiči i žákem.

Co když budu mít studijní či jiné problémy?

Každý problém má řešení, máme poradenský tým, ochotné učitele, všichni se budou snažit pomoci s řešením. Samozřejmě ale vše záleží na žákovi, skutečné problémy mají jen ti, kteří se učit nechtějí, a škola je pro ně na druhém místě. Tito žáci nás většinou opustí.

Motto školy je „škola nás baví chodíme sem rádi“. Je to skutečně tak?

Naší snahou bylo, aby se 75 % žáků s tímto mottem ztotožnilo. Při našich průzkumech je skutečnost mnohem vyšší, ztotožňují se s ním téměř všichni, hlavně v době covidové. Se žáky komunikujeme, děláme průzkumy, tedy informace máme, je to opravdu tak. Je to dáno přístupem vyučujících i většiny žáků ke studiu. Naši žáci byli jak inspekcí, tak při návštěvě různých akcí vždy chváleni.

Jsem sportovec, mohu mít individuální vzdělávací plán?

Ano, v případě sportovců poskytujeme individuální vzdělávací program, tedy žák chodí do školy, je uvolněn na tréninky a sportovní aktivity, musí ale splnit vše předem stanovené. Do školy ale chodí, jeho uvolnění potvrzuje sportovní oddíl a rodiče.

Jak je to se studiem cizích jazyků?

Hlavním cizím jazykem, který mají žáci všech oborů, je anglický jazyk a je ve všech oborech vyučován v časové dotaci 3 hodiny týdně. Žáci jsou na začátku studia rozděleni do skupin podle úrovně svých znalostí.

Jako druhý cizí jazyk volí žáci mezi němčinou, ruštinou a francouzštinou. V posledních letech jsme otevírali alespoň jednu skupinu u všech těchto jazyků. Druhý cizí jazyk má také časovou dotaci 3 hodiny týdně, což umožňuje poměrně značný pokrok a žáci ho volí i jako maturitní. Na oboru Stavebnictví není druhý cizí jazyk součástí učebního plánu, mají tedy pouze anglický jazyk.

Cizí jazyk si žáci volí při nástupu, o zařazení rozhoduje ředitel školy, ale vždy jsme všem vyhověli.

Je škola zapojena do projektů?

Ano, v současné době realizujeme projekt Šablony 2, projekt Erasmus+, projekt IKAP2. V etapě udržitelnosti realizujeme projekt Podpora technického vzdělávání. Rovněž spolupracujeme s Magistrátem města Kladna při projektu MAP.

Jaké je vybavení školy?

Naše škola patří k velice dobře vybaveným, máme 5 počítačových učeben, přístup na internet v celé budově, laboratoře, stavební dvůr, tělocvičnu a venkovní hřiště.

Jaká zaměření nabízíte a kdy si je žáci vybírají?

Žáci volí zaměření ve všech oborech. Podrobnější informace jsou uvedeny zde na webových stránkách pod jednotlivými obory. Volba zaměření probíhá až v prvním, nebo druhém ročníku, neuvádí se tedy na přihlášce.

Kdy bude probíhat přijímací řízení?

Podání přihlášky je nutné do 1. 3. 2023, na obory Stavebnictví a Technické lyceum je nutné lékařské potvrzení na přihlášce. Přijímací zkoušky se budou konat 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023. Každý, kdo podá přihlášku na dva maturitní obory, bude dělat zkoušky 2x, počítá se lepší výsledek. Výsledky budou zveřejněny neprodleně poté, co CERMAT sdělí výsledky škole, tedy pravděpodobně 28. 4. 2023. Podrobnější informace samozřejmě včas zveřejníme. Kritéria přijímacího řízení naleznete na stránkách školy.

Pořádá škola kurzy přípravy na přijímací zkoušky, je možné se přihlásit?

Ano, kurzy pořádáme, informace naleznete na webových stránkách. Forma kurzu zahajovaného po jarních prázdninách bude záležet na epidemiologické situaci. Rádi bychom otevřeli kurz prezenčním způsobem, pokud to nepůjde, tak alespoň jeho část. V kurzech jsou probírány typové úlohy státních přijímacích zkoušek, žáci mají možnost komunikovat s vedoucím učitelem kurzu prostřednictvím TEAMS.

S jakým prospěchem se mohu na školu hlásit?

Letošní přijímací zkoušky nezohledňují výsledky na základní škole, pouze přijímací zkoušku. Na lycea se většinou hlásí žáci s jedničkami a dvojkami, případně s nějakou trojkou, na Obchodní akademii a Stavebnictví s průměrným prospěchem do cca 2,0. Pokud má někdo na základní škole čtyřky, doporučujeme studium u nás zvážit. Nabízíme možnost konzultace s našimi výchovnými poradci, kde vše v klidu proberete.

Jaké je rozložení chlapců a dívek v jednotlivých oborech?

Rozložení chlapců a dívek je u Technického lycea a Stavebnictví každý rok podobné – ve třídách je více chlapců. U Ekonomického lycea a Obchodní akademie převažují dívky.

Nerad se učím, učení mne nebaví. Je škola pro mne vhodná?

Zde je odpověď, vzhledem k našemu mottu, „není“. Zvažte ale důvody, proč se neradi učíte. Pokud by tomu tak bylo a byli jste přijati, budete mít určitě problém, který budeme s žákem i rodiči řešit. Důležité je upozornit na fakt, že řešení existuje, jen pokud žák chce.

Nabízíte mimoškolní aktivity?

Ano, bohužel naše plány překazil COVID, ale máme školní kapelu, dramatický kroužek, Klub mladého diváka. Chtěli jsme v tomto roce otevřít další kroužky, např. sportovní, kroužek her apod. Ve spolupráci se SRPDŠ jsme každoročně pořádali dva maturitní plesy, letos, bohužel, nevíme.

Nabízíte zájezdy a exkurze?

Ano, organizujeme zájezdy do ciziny (Anglie, Francie), žáci jezdí na sportovní kurzy, nabízíme nepovinně kurzy lyžařské, kurz vodácký, na začátku studia rovněž kurz adaptační. Během roku, 2-3krát za pololetí, chodí každá třída na exkurze, jsou pořádány besedy a další akce. Žáci se zúčastňují soutěží a olympiád odborného i všeobecně vzdělávacího charakteru. Úspěchu bylo dosaženo v soutěži SOČ, v soutěži ve stavbě z vlnité lepenky, v soutěži Leonardo, Cool School a dalších. Žáci i učitelé jsou „zapáleni“ a tato práce je baví. Bohužel letos je vše omezeno, resp. znemožněno.

Jak probíhá komunikace školy s rodiči?

Veškerá klasifikace je v systému Bakaláři, rodiče vždy vše vidí. Zákonní zástupci také mají možnost kontaktovat všechny vyučující emailem, či telefonicky, na veškeré dotazy je odpovězeno co nejrychleji. V případě potřeby je možné osobní setkání. Na škole pracuje poradenský tým, který pomůže s jakýmkoliv problémem, studijním i osobním. Je také možné obracet se přímo na vedení školy.  Vedeme žáky k tomu, aby komunikovali s učiteli, nebáli se vyjádřit svůj názor, aby byli našimi partnery. Myslíme, že se nám to daří, což podstatně zvyšuje spokojenost žáků ve škole. V době distančního studia komunikují žáci s učiteli též prostřednictvím TEAMS, to  se osvědčilo a je plně funkční.

Nabízíte ubytování a stravování?

Součástí školy je Domov mládeže, ve kterém je možné ubytování a celodenní stravování. Škola má školní jídelnu, ve které se vaří velice chutné obědy, výběr ze 3 jídel. Ve škole je školní bufet, žáky velice chválen a ceněn, zde je možné koupit svačinu, pití a různé dobrůtky.

Kde se mohu dozvědět další informace?

Další informace najdete na webových stránkách nebo se můžete obrátit přímo na pověřené vyučující či vedení školy. Kontakty naleznete v dokumentu „Informace pro zájemce o studium na naší škole“ (záložka Pro uchazeče). Na všechny dotazy rádi odpovíme, můžete psát či volat během celého dne.

Můžete také navštívit naše Dny otevřených dveří online, aktuální informace najdete na webu.  Po dohodě lze domluvit i individuální setkání, ať už osobní, nebo online formou.

Naše škola se snaží „jít s dobou“, najdete nás tedy i na Facebooku, kde jsme jako Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno. Rovněž nás naleznete na Instagramu jako spssoa_kladno.

Proč bych měl jít právě na Vaši školu?

Naše škola je škola, která se snaží připravit žáky „pro život“. Oproti gymnáziím učíme méně teoretického učiva, ale více praktického. Tedy pokud vás baví teorie, doporučujeme gymnázium, pokud jste spíše pro „praktické použití“ nabytých vědomostí, naše škola je ta pravá. Volba záleží jen na Vás a na Vašich rodičích. Nebojte se zeptat jak nás, tak vyučujících a výchovných poradců na základních školách, či na jiných středních školách. Sami zvažte možnosti a rozhodněte se podle „vašeho nejlepšího vědomí“. Pokud chcete naši radu, bude vždy objektivní. Nebudeme vás přesvědčovat o „naší škole“, pokud si budeme myslet, že jiná by byla vhodnější.