Opatření – distanční výuka

Výuka při uzavření školy a výuka tříd, ve kterých byla zcela zrušena výuka z důvodů karantény

 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu prostřednictvím TEAMS
 • Minimálně 2/3 hodin proběhnou online formou, zbylé hodiny mohou být formou zadané práce, která bude ve stanoveném termínu odevzdána a žákům bude poskytnuta vždy zpětná vazba (po návratu do školy, na další schůzce apod.), formu určuje vyučující, účast žáků i plnění zadaných úkolů je povinné.
 • Žákům bude vždy předem sdělena forma hodiny.
 • Zadanou práci žák zpracuje v termínu stanoveném vyučujícím.
 • Absenci je třeba standardně omluvit třídnímu učiteli
 • V maturitních předmětech ve všech ročnících, speciálně ve 3. a 4. se část hodin věnuje opakování učiva na úrovni maturity
 • Žáci (hlavně 3. a 4. ročníků) budou v rámci distanční výuky vedeni k tomu, že při této situaci získávají čas na opakování učiva potřebného k maturitě, tedy k nácviku didaktických testů apod. Doporučuje se jim nepovinně další procvičování.
 • V případě problémů jak technického, tak organizačního rázu, žáci ihned informují vyučujícího, případně třídního učitele.
 • Účast žáků a plnění úkolů je povinné.
 • Hodiny mohou být v rámci suplování změněny či nahrazeny, standardním způsobem jako při prezenční výuce
 • Ve výjimečných případech si vyučující může se žáky domluvit jiný termín online schůzky (mimo rozvrh)
 • V případě zájmu žáka či žáků o konzultaci si vyučující se žáky domluví online konzultační schůzku v dohodnutém časeV případě, že ve třídě chybí z důvodu karantény nadpoloviční většina žáků, probíhá výuka prezenčním způsobem s tím, že chybějícím je učivo  předáváno distančně
 • Výuka předmětů, jejich vyučující pracuje distančním způsobem
 • Hodiny těchto předmětů žákům odpadnou nebo budou nahrazeny jiným předmětem s prezenční výukou
 • V případě odpadlé hodiny zajistí vyučující distanční formu výuky formou zadané práce. Rozsah práce bude odpovídat vyučovací hodině, žáci zpracovávají doma v termínu stanoveném vyučujícím
 • Vyučující může zadat úkoly i v případě, že hodina byla nahrazena jinou hodinou, rozsah a termín bude v tomto případě přiměřeně upraven
 • Po vzájemné dohodě vyučujícího se žáky je možné část hodin (doporučuje se alespoň 1/3) provést online formou v dohodnutém čase (zpravidla odpoledne)
 • Pokud vyučující pracuje distanční způsobem déle jak 2 dny, uspořádá vždy po 2-3 dnech pro žáky konzultační schůzku v odpoledních či večerních hodinách, účast žáků není povinná.
 • Obecné zásady
 • Plnění úkolů a účast na online výuce bude zahrnuta v klasifikaci daného předmětu
 • V případě problémů, nepřítomnosti na schůzce,  nepochopení učiva apod, žáci komunikují s vyučujícím prostřednictvím TEAMS nebo mailu, vyučující vždy odpoví, smysluplnými podněty žáků se bude zabývat¨
 • Třídní učitel monitoruje práci třídy a je třídě nápomocný při řešení případných problémů, případně při koordinaci požadavků vyučujících¨
 • Hodiny se zapisují do třídní knihy, hodiny, které jsou v suplování jako odpadlé, zapíše vyučující jako vloženou hodinu
 • O veškerých online schůzkách jsou záznamy v TEAMS, úkoly se zadávají výhradně prostřednictvím TEAMS
 • Vedení školy monitoruje počty odučených hodin a v případě, že někde hodiny výraznějším způsobem chybí, či někde přebývají, dojde v rámci suplování k úpravě hodin.

RNDr. Václav Opatrný

ředitel